Partners

 
 
AYA Circle Logo.png

African Youth Alliance (Cameroon)

For Us Girls Logo.png

For Us Girls Foundation (Canada)

 
 
Maranyundo Logo.png

Maranyundo Girls School (Rwanda)

danso finance group logo.png

Danso Financial Group (U.S.A)

 
 
UN WOMEN LOGO.png

UN Women

(U.S.A) & Rwanda)